Ο ναός της Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγής πρωτοχτίστηκε ίσως τον 17ο αιώνα και ήταν ένας απλός μονόχωρος και ξυλόστεγος ναός με νάρθηκα στα δυτικά. 
Κατά τον 19ο αιώνα ανακαινίστηκε δύο φορές, με την προσθήκη κατά μήκος καμάρας που διακόπτεται από τρούλλο, ο οποίος στηρίζεται σε πεσσούς που ακουμπούν στους εξωτερικούς τοίχους. Διατηρεί τοιχογραφίες από παλαιότερες φάσεις και κυρίως του 1863.