«Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ καί πατρί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ πάντοτε περί ὑμῶν προσευχόμενοι∙
ἀκούσαντες τήν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
καί τήν ἀγάπην τήν εἰς πάντας τούς ἁγίους,
διά τήν ἐλπίδα τήν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἥν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου
τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθώς καί ἐν παντί τῷ κόσμῳ∙
καί ἔστι καρποφορούμενον καί αὐξανόμενον
καθώς καί ἐν ὑμῖν, ἀφ” ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καί ἐπέγνωτε
τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ»

Places

Discover holy temples and monasteries of the Holy Metropolis of Ioannina. Read more

Collection

Browse the collection of the Holy Metropolis of Ioannina. Read more

Discover

Discover more about the mission of the Holy Metropolis. Read more

Audio Guide

Download the app of the Holy Metropolis of Ioannina. Read more