Αν και αναφέρεται η ίδρυση της Μονής από τον 12ο αιώνα, δεν υπάρχει σε αυτή κανένα κατάλοιπο παλαιότερο του 19ου αιώνα, μάλιστα στα κελιά σώζεται λίθος με τη χρονολογία 1842. 

Ούτως ή άλλως, το καθολικό ανηγέρθη εκ νέου το 1866 από τον ηγούμενο Παρθένιο και πρόκειται για μονόχωρο θολοσκεπή ναό με τυφλούς τρούλλους.